Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Widlak, Magdalena
Olszak, Tomasz Olszak s.c. z siedzibą w Bydgoszczy 85-350 przy ul. Nakielskiej 165, NIP: 953-10-08-950
(zwane dalej P.W Widlak).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail:
bok@widlak.biz.pl oraz na adres siedziby firmy.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• zawarcia i wykonania łączącej umowy lub usługi – podstawa prawna: art.6 ust 1b RODO,
• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna: art.6 ust 1c
RODO, np.:
– o wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
– o udzielenie odpowiedzi na pisma, zapytania oraz oferty w terminie i formie przewidzianych
przepisami,
• wykrywania nadużyć i zapobiegania im – podstawa prawna: art.6 ust 1f RODO,
• ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna: art.6 ust 1f RODO,
• marketingu bezpośredniego – podstawa prawna: art.6 ust 1f RODO,
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – podstawa prawna:
art.6 ust 1f RODO,
• weryfikacji wiarygodności płatniczej – podstawa prawna: art.6 ust 1b RODO, dotyczy to także danych
uzyskanych przez Administratora z innych źródeł.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące podmioty:
• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające
Administratorowi narzędzia teleinformatyczne,
• podwykonawcy wspierający Administratora,
• dostawcy zewnętrzni wspierający Administratora,
• Urząd Dozoru Technicznego,
• podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową, działający na zlecenia Administratora,
• podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty prowadzące działalność płatniczą,
• podmioty prowadzące działalność windykacyjną na zlecenie Administratora.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia
usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane dla celów marketingowych
pozyskane i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1F RODO przechowywane będą do czasu zgłoszenia przez
Państwa skutecznego sprzeciwu.
6. Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
bok@widlak.biz.pl ,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych
z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, wskutek czego mogły by
zapadać jakiekolwiek decyzje, które mogły by powodować inne skutki prawne lub w inny sposób mogły by
wpływać na Państwa uprawnienia.
8. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania
umowy, usługi, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa
danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Niezależnie od powyższego, przysługuje państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.